Полезни материали и брошури

Начало | Полезни материали и брошури | Рак на гърдата - има ли неизползван потенциал за профилактика и ранна диагностика в България

Рак на гърдата - има ли неизползван потенциал за профилактика и ранна диагностика в България


Като най-чест при жените от целия свят, ракът на гърдата (РГ) е във фокуса на вниманието на изследователи от различни специалности, здравни власти и пациентски организации. Въпреки голямата значимост на заболяването, която се определя не само от високата му честота, но и от тенденцията за увеличаване на фона на застаряващо население, от засягане на все по-млади жени и от хетерогенния му характер (като предизвикателство при индивидуализиране на лечението), съществуват научно обосновани и установени в практиката стратегии за профилактика и ранна диагностика, доказали своята роля в контрола на РГ.

За осъществяването на ефективно планиране и реализиране на комплексни мерки за профилактика и ранна диагностика, адекватно лечение, проследяване на пациентите и палиативни грижи са необходими значителни ресурси, които са според възможностите предимно на по-богатите държави. Затова в условия на ограничени ресурси, както е в България, е още по-важно специалистите и обществото като цяло да обединят усилията си за предприемане на адекватни действия за повишена информираност за мерките за предотвратяване на заболяването или диагностицирането му на ранен етап, когато възможностите за лечение са найголеми. Изучаването на моделите на разпространение на РГ и съответните рискови фактори, откриването на тенденции и закономерности, специфични за отделни региони или възрастови групи, допринасят за вземането на работещи решения, приложими за конкретната ситуация в дадена държава.

От друга страна, резултатите, постигнати от различни държави за контрола на болестта, могат да послужат като ценен пример за прилагане на добрите практики и избягване повторение на допуснати грешки. Настоящата разработка представя актуални данни за значимостта на РГ в Европа и България, както и съвременните, основани на научни доказателства, препоръки за профилактика и ранна диагностика, вкл. скрининг. Част I съдържа информация за заболяемост по региони в Европа и по възрастови групи, и представя тенденциите в заболяемостта през последните 20 години. В Част II е направен подробен преглед на нивата на заболяемост и тенденциите по възрастови групи, пол, региони в България, стадии и хистологични видове на РГ.

Част III представя актуална информация за рисковите и протективни фактори, както и съвременните препоръки за профилактика на заболяването. Част IV се фокусира върху значимостта на рисковите фактори в България. Част V е посветена на препоръките, основани на научни доказателства, за ранна диагностика, вкл. скрининг. В края на всяка част присъстват избрани акценти, които представят по-важната информация в обобщен вид. Надяваме се с написаното да сме полезни на широк кръг читатели и извън медицинските среди, както и да допринесем за повишаване информираността относно начините за намаляване на риска от заболяване от РГ и възможно най-ранното му диагностициране. Това наше желание е изразено и чрез снимката, която направихме специално за книгата – на фона на забързания ритъм на вечерния трафик е изобразена в близък план длан с нарисувано сърце, символизиращи грижата и обичта, като неизменна част от ежедневието ни.Прикачени файлове

Монография