Права на пациента

Начало | Права на пациента | Балнеолечение

Балнеолечение


Информация за ползване на базите за рехабилитация

Съгласно условията на Закона за социална интеграция на хората с увреждания ( чл.42 ал.2 т.4 ) право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж в годината имат:

  • Лица с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност
  • Деца до 16 – годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация
  • Военноинвалиди

На основание чл.28 ал.1 т.4 от Правилника за прилагане на същия Закон, добавката се изплаща от съответните териториални служби към Социално подпомагане, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, която в момента е 195 лв., но не повече от действително направения разход съгласно преставените документи.

Лицата имащи право на придружител ползват същото основание за добавка. Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

В Централния офис на дружеството се извършват консултации с медицински специалисти по документи (РЕЛК, ТЕЛК, актуална епикриза-при наличие на такава) и медицинско направление за санаториално лечение /Бланка на МЗ 119/.