Условия за ползване

Начало | Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА  НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИЯТЕЛИ

Общи разпоредби

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на официалната интернет-страница на сдружение „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели“  (наричано по-долу за краткост АПОЗ) -  http://www.oncobg.info/ (наричана по-долу за краткост „Сайта“ и/или „Интернет страницата“).

Сайтът е собственост на сдружение „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания“, Сдружение "Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели", с БУЛСТАТ: 131278479, регистрирано по фирмено дело 4649/2004 г. на Софийския градски съд, партида 11407, ред V, том 18, стр. 75, с адрес (регистрация): гр. София, пощенски код 1000, жк. Младост 4, бл. 465, вх. 4, ет. 6, ап. 85 и адрес (управление): 1000, София, България; ул. Стефан Караджа 24, ет. 2, офис 7, представлявано от Евгения Адърска - председател на Управителния съвет.

АПОЗ поддържа този сайт, за да представя и популяризира пред обществеността информация за осъществяваните от нея дейности и инициативи. Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между посетителите/потребителите на сайта и АПОЗ.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, посетителите/потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Моля да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, да не използвайте сайта.

Вие можете да разглеждате този сайт свободно, без да е необходима предварителна регистрация и предоставянето на каквито и да било лични данни.

АПОЗ си запазва правото временно или трайно да преустановява по редакционни, технически причини предоставянето на информация, достъпна чрез сайта.

Отговорност за решения, медицински интервенции, лечение и др., на базата на този сайт

АПОЗ не носи отговорност за взето решение, лечение или за поведението на пациент на базата на информацията в сайта. АПОЗ препоръчва на потребителите/посетителите на този сайт да се консултират винаги с медицински лица в зависимост от състоянието си. Информацията на този сайт има за цел да информира и популяризира и не трябва да бъде приемана като категорична и окончателна, особено когато става дума за здравето на пациентите.

Интелектуална собственост

При използването на сайта, посетителите/потребителите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси (в т.ч. софтуера и дизайна на сайта), които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на АПОЗ.

Посетителите и потребителите и имат право да използват ресурсите, достъпни чрез на сайта единствено за лични, нетърговски цели.

Всеки може да възпроизвежда и цитира информация от Ссйта, като носи отговорността за нейната достоверност, при условие, че се упоменава източникът.

Копирането на съдържание, използването на материали от сайта извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на АПОЗ, е забранено.

Отговорност

На сайта е възможно да се съдържат електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми, предлагани от АПОЗ или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, водещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АПОЗ. АПОЗ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на други интернет страници, ресурси или услуги.

Потребителите са отговорни за законността на потребителското съдържание, което публикуват или правят достъпно чрез ползването на сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

Лични данни

АПОЗ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Ние не изискваме предоставянето на лични данни в процеса на регистрация. Въпреки това АПОЗ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите при ползване Сайта.

Разкриване на предоставена от Вас лична информация е възможно единствено в случаите, когато същата е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Бисквитки

Сайтът на АПОЗ използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на хард диска на компютъра Ви. Те не съдържат лична информация, но се използват за улесняване на посетителите на сайта. Ако желаете, може да изключите използването на бисквитки във вашия браузър. Трябва да имате в предвид, обаче, че ако го направите, това може да затрудни използването на функционалностите на сайта.

АПОЗ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

За обратна връзка с нас, пишете ни на apoz@abv.bg