Пенсия за инвалидност

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.
Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.
Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се отпускат пожизнено.
Пенсиите за инвалидност се спират, когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

1. ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:

 1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния стаж;
 2. до 25-годишна възраст – една година, като не по-малко от 4 месеца са действителен осигурителен стаж;
 3. до 30-годишна възраст – 3 години, като не по-малко от 1 година е действителен осигурителен стаж;
 4. над 30-годишна възраст – 5 години, като не по-малко от 1 година и 8 месеца са действителен осигурителен стаж.

Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за пенсии, отпуснати с началната дата до 31.12.2016 г., за отпуснатите с начална дата от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са 1,126 на сто, за отпуснатите с начална дата от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с 1,169 на сто, а за отпуснатите след 31.12.2018 г. – с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж. От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. се преизчисляват с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж.

Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане на лицето, както следва:

 • над 90 на сто – 0,9;
 • от 71 до 90 на сто – 0,7;
 • от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, както следва:

 • над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 януари 2021 г. – 345,00 лв.;
 • от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 януари 2021 г. – 315,00 лв.;
 • от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 януари 2021 г. – 255,00 лв.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО от 1 януари 2021 г. е 300,00 лв., а размерът на социалната пенсия за старост от 1 юли 2020 г. – 141,63 лв.

Как се определят доходът и индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

 • Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 от КСО се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
 • Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя за отпуснатите с начална дата преди 1 януари 2019 г. по реда на чл. 70, ал. 4-7, ал. 10, т.1 и ал. 11 от КСО до датата на пенсионирането, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11 от КСО.

2. ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия поради трудова злополука и професионална болест?

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест?

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 от КСО се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен за отпуснатите с начална дата преди 1 януари 2019 г. по реда на чл. 70, ал. 4-7, ал. 10, т.1 и ал. 11 от КСО до датата на пенсионирането, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – изчислен по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10 т.2 и ал. 11 от КСО до датата на пенсионирането, и по следните коефициенти, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане:

За пенсии, отпуснати с начална дата от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 • над 90 на сто – 0,4242;
 • от 71 до 90 на сто – 0,3720;
 • от 50 до 70,99 на сто – 0,3189.

За пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

 • над 90 на сто – 0,4494;
 • от 71 до 90 на сто – 0,3932;
 • от 50 до 70,99 на сто – 0,3371
 • Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, както следва:
 1. над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 януари 2021 г. – 375,00 лв.;
 2. от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 януари 2021 г. – 345,00 лв.;
 3. от 50 до 70,99 на сто – 100 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 януари 2021 г. – 300,00 лв.
 • Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

1. ПЕНСИИ ЗА ВОЕННА ИНВАЛИДНОСТ.

Кога се отпуска пенсия за военна инвалидност?

 1. Право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на:
 • наборната военна служба;
 • службата в запаса или в резерва.

2. Право на пенсия за военна инвалидност имат и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.

Пострадали по смисъла на т. 1 и 2 се считат и загиналите и безследно изчезналите.

3. Право на наследствена пенсия за военна инвалидност имат и родителите на лицата, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната (нова хипотеза, доп. ДВ, бр. 53 от 2018 г.).

Как се определя размерът на пенсията за военна инвалидност?

Размерът на пенсията за военна инвалидност може да се определи по два начина.

Първи случай пенсията се определя в процент от социалната пенсия за старост в определен табличен размер в зависимост от процента загубена работоспособност и военния чин на лицето, като:

1. за редници и сержанти:

 • с над 90 на сто намалена работоспособност – 150 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2021 г. – 199,11 лв., а от 1 юли 2021 г. – 223,07 лв.;
 • с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 140 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2021 г. – 185,84 лв., а от 1 юли 2021 г. – 208,19 лв.;
 • с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 115 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2021 г., а от 1 юли 2021 г. – 171,02 лв.

2. за офицери:

 • с над 90 на сто намалена работоспособност – 160 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2021 г. – 212,38 лв., а от 1 юли 2021 г. – 237,94 лв.;
 • с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 150 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2021 г. – 199,11 лв., а от 1 чли 2021 г. – 223,07 лв.;
 • с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 120 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2021 г. – 159,29 лв., а от 1 юли 2021 г. – 178,45 лв.

Втори случай – Когато лицата са били осигурени за всички осигурителни социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест преди постъпването им на наборна служба или на служба в запаса, размерът на пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях. В този случай при определяне размера на пенсията, оказват влияние годините осигурителен стаж и дохода, върху които са правени осигурителни вноски.

2. ПЕНСИИ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНВАЛИДНОСТ.

Кои лица имат право на пенсия за гражданска инвалидност?

Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

 1. при изпълнение на граждански дълг;
 2. случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.

Документът, удостоверяващ обстоятелството по т. 1 се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице.
Документът, удостоверяващ обстоятелството по т. 2 се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.

Как се определя размерът на пенсията за гражданска инвалидност?

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 150 на сто – от 1 януари 2021 г. – 199,11 лв., а от 1 юли 2021 г. – 223,07 лв.;

2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 140 на сто – от 1 януари 2021 г. – 185,84 лв., а от 1 юли 2021 г. – 208,19 лв.;

3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 115 на сто – от 1 януари 2021 г. – 152,65 лв., а от 1 юли 2021 г. – 171,02 лв.

На лицата, които са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява по реда, установен за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях.

3. СОЦИАЛНИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Кога се отпуска социална пенсия за инвалидност?

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Социална пенсия за инвалидност не може да се получава заедно с друг вид пенсия, поради което, отпуснатите с начална дата от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г. включително се спират, а от 01.01.2019 г. не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава.

Отпуснатите до 31.12.2014 г. влючително, социални пенсии за инвалидност, които се изплащаха без промяна в размера им към друг вид пенсия се прекратяват служебно, считано от 01.01.2019 г. На същите лица започва да се изплаща сума в размер не по-малък от прекратената пенсия под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане. Лицата, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, но имат определени от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспсобност/вид и степен на увреждане, също имат право да подадат заявление за отпускане на месечна финансова подкрепа пред Агенцията за социално подпомагане.

Как се определя размерът на социалната пенсия за инвалидност?

Размерът на социалната пенсия за инвалидност:

 • за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 юли 2020 г. – 169,96 лв., а от 1 юли 2021 г. – 178,45 лв.;
 • за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 110 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 юли 2020 г. – 155,79 лв., а от 1 юли 2021 г. – 163,58 лв
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!