Здравно осигуряване

Здравноосигурителна вноска

Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40 както следва: 3,2% за сметка на осигуреното лице и 4,8% за сметка на работодателя. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса. Лице, което не изпълни задължението си да подава декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв.

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер на 8 %. Когато лицата започнат да се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица  .

Самоосигуряващите се лица са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Тези вноски са дължими до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. С чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за 2011 г. са определени размерите на месечния осигурителен доход. Освен това самоосигуряващите се лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.

Здравноосигурителните права на самоосигурявящите се лица се прекъсват, когато те не са внесли повече от три месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. В такъв случай те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Правата им се възстановяват, след като платят всички здравни вноски, които се дължат през последните 36 месеца до месеца, когато желаят да получат медицинска помощ.

Самоосигуряващите се, които не са платили здравните си вноски за срок по-дълъг от три месеца, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв. До 1 март тези от тях, които не са с редовни здравни вноски няма да бъдат глобявани при внасянето им.


Човек може да загуби осигурителните си права за един месец и ако не се е явил на годишния профилактичен прегледи, който е регламентиран в Националния рамков договор.


Европейска здравноосигурителна карта

Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария: краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване). Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след представяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България – Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!