Трудоустрояване

Трудоустрояването е задължение на работодателя при наличието на онкологично заболяване. Целта на трудоустрояването е да се осигури подходяща за здравословното Ви състояние работа по предписание на здравните органи или ТЕЛК. Тогава Вие можете да изпълнявате без опасност за здравето Ви друга подходяща работа или същата, но при облекчени условия. Характерът на работата, условията на труд и срокът на преместването се определят от компетентния здравен орган (лекуващ лекар/ Лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ ТЕЛК/ НЕЛК).

За да бъдете трудоустроен, трябва да представите болничен лист на работодателя си за трудоустрояването, а той от своя страна да Ви предложи позиция, която отговаря на предписанията на здравните власти.

В рамките на трудоустрояването Вие получавате заплата, но заедно с това в определени случаи имам право на обезщетение.

Кога имате право на обезщетение при трудоустрояване?

  • Вие придобивате право, когато имате болничен лист за трудоустрояване, издаден от компетентните здравни органи – лекуващ лекар/ Лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ ТЕЛК/ НЕЛК.
  • Получавам по – ниско трудово възнаграждение, от това, което съм получавал преди трудоустрояването.

Какво трябва да направите?

  1. Представяте издадения ми болничен лист на работодателя си.
  2. Попълвате декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове (приложение 1), в която посочвам данните за личната си банкова сметка, по която да ми бъде преведено обезщетението от НОИ.
  3. Важно е да знаете, че работодателят Ви има задължението да внесе необходимите документи в съответното Териториално поделение на НОИ.
  4. 4.     От своя страна здравният орган, който е издал болничния лист, има задължението да изпрати данните от него по електронен път до Регистъра на болничните листове към НОИ.

Начин и срокове за изплащане на обезщетението

Обезщетението се изплаща на посочената от Вас лична банкова сметка в срок до 10  работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадения Ви болничен лист. В случай че трябва да Ви се изплаща обезщетение за период, който трае повече от 1 календарен месец, в 10-дневния срок ще Ви се изплати обезщетението само за първия месец от периода. За останалите месеци обезщетението ще Ви се плаща в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнася. Обезщетението си за последния месец от общия период ще Ви бъде изплатено в срок до 5 работни дни след изтичане на целия срок на обезщетението.

Размер на обезщетението

Размерът на дневното парично обезщетение при трудоустрояване  е разлика между:

  • полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, които предхождат месеца на трудоустрояването и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването. Ако среднодневното Ви брутно трудово възнаграждение преди трудоустрояването е по-голямо от  среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход (2600 лева), то при изчислението се използва среднодневният размер на максималния месечен осигурителен доход.

За какъв период се изплаща обезщетението?

Обезщетението се изплаща за времето на трудоустрояването, но не за повече от 6 месеца, когато съм трудоустроен поради общо заболяване.

В случай че настъпят промени в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението (например имате нова банкова сметка), имате задължение в срок от 3 работни дни да уведомите за това своя работодател. Заедно с това попълвате нова декларацията за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове.

Ако работодателят Ви не изпълни предписанието на здравните органи и не Ви трудоустрои на подходяща работа или при подходящи условия на труд, имате право да искате обезщетение от него. То е в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за периода от деня на получаване на предписанието за трудоустрояване до неговото изпълнение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!